sight

sight
{sait}
I. 1. зрение
short/long SIGHT късогледство/далекогледство
2. поглед, обсег на погледа, зрително поле
to catch SIGHT of, to have/get a SIGHT of виждам, зървам, съзирам, забелязвам
to lose SIGHT of изгубвам от погледа си, изпускам от очи/поглед, загубвам дирите на, нямам новини от, забравям, не вземам предвид
to keep something /someone in SIGHT не изпускам нещо/някого от погледа си
to keep in SIGHT of something движа се така, че да не загубя нещо от погледа си
to come in SIGHT появявам се
at (the) SIGHT of при вида на, като видя
at first SIGHT от/на пръв поглед
to be in/within SIGHT виждам (се), съзирам (се)
близо съм (of до)
out of SIGHT невидим, скрит (от погледа), ам. прекалено скъп, недостъпен
to be out of SIGHT не се виждам/съзирам
to go/pass out of SIGHT изгубвам се от погледа, изчезвам
to keep out of SIGHT крия се, не се мяркам
to keep out of someone's SIGHT не се мяркам пред очите на някого
to put out of SIGHT скривам, пренебрегвам
out of SIGHT, out of mind далеч от очите, далеч от сърцето
out of my SIGHT! махай се! да ми се махаш от очите! payable on SIGHT търг. платим при представяне (за полица и пр.)
to play/translate at SIGHT свиря/превеждам прима виста
to know someone by SIGHT зная някого (без да сме се запознавали)
I can't bear the SIGHT of him не мога да гo търпя/понасям/гледам
3. гледна точка, преценка
in my SIGHT по моя преценка
in the SIGHT of God в очите на бога
4. гледка
рl забележителности, природни красоти, туристически обекти
to see the SIGHTs разглеждам забележителностите
5. разг. смешна гледка, посмешище
to make a SIGHT of oneself правя ce на карикатура
what a SIGHT you are! виж се на какво приличаш/какво си плашило! she does look a SIGHT! цяло плашило/карикатура e
6. воен. мерник, визир
front SIGHT мушка, визиране
to take a SIGHT прицелвам се, визирам
7. воен. прицел
to set one's SIGHTs on прен. имам/избирам си за цел
8. разг. много, куп, безброй
a SIGHT of money луди пари
a long SIGHT better далеч по-добър/добре
he is a SIGHT too clever твърде хитър e
not by a long SIGHT съвсем не, никак
II. 1. виждам, съзирам, забелязвам
2. наблюдавам (звезда и пр.) с телескоп
3. нясочвам (оръжие), визирам, прицелвам се
4. воен. снабдявам (пушка и пр.) с прицелни приспособления
* * *
{sait} n 1. зрение; short/long sight късогледство/далекогледство; 2(2) {sait} v 1. виждам, съзирам, забелязвам; 2. наблюдавам (зве
* * *
1 n зрение; гледка; поглед; обсег;at first SIGHT на пръв поглед;SIGHT bill (draft) менителница с определен падеж;at SIGHT при представяне;after SIGHT след представяне;at 30 days SIGHT 30 дни след представяне;to draw a bill at SIGHT издавам менителница (срочна);second SIGHT дарба за познаване на бъдещето;catch SIGHT of съзирам;lose SIGHT of губя от погледа си;at SIGHT прима виста; щом се появи;at first SIGHT на пръв поглед;long (short) SIGHT далеко (късо)гледство;прен. карикатура;SIGHTs забележителности; мушка; мерник (на пушка);2 v съзирам, наблюдавам; прицелвам се;sight; n 1. зрение; short/long sight късогледство/далекогледство; 2. поглед; обсег на погледа,
* * *
1. a long sight better далеч по-добър/добре 2. a sight of money луди пари 3. at (the) sight of при вида на, като видя 4. at first sight от/на пръв поглед 5. front sight мушка, визиране 6. he is a sight too clever твърде хитър e 7. i can't bear the sight of him не мога да гo търпя/понасям/гледам 8. i. зрение 9. ii. виждам, съзирам, забелязвам 10. in my sight по моя преценка 11. in the sight of god в очите на бога 12. not by a long sight съвсем не, никак 13. out of my sight! махай се! да ми се махаш от очите! payable on sight търг. платим при представяне (за полица и пр.) 14. out of sight невидим, скрит (от погледа), ам. прекалено скъп, недостъпен 15. out of sight, out of mind далеч от очите, далеч от сърцето 16. short/long sight късогледство/далекогледство 17. to be in/within sight виждам (се), съзирам (се) 18. to be out of sight не се виждам/съзирам 19. to catch sight of, to have/get a sight of виждам, зървам, съзирам, забелязвам 20. to come in sight появявам се 21. to go/pass out of sight изгубвам се от погледа, изчезвам 22. to keep in sight of something движа се така, че да не загубя нещо от погледа си 23. to keep out of sight крия се, не се мяркам 24. to keep out of someone's sight не се мяркам пред очите на някого 25. to keep something /someone in sight не изпускам нещо/някого от погледа си 26. to know someone by sight зная някого (без да сме се запознавали) 27. to lose sight of изгубвам от погледа си, изпускам от очи/поглед, загубвам дирите на, нямам новини от, забравям, не вземам предвид 28. to make a sight of oneself правя ce на карикатура 29. to play/translate at sight свиря/превеждам прима виста 30. to put out of sight скривам, пренебрегвам 31. to see the sights разглеждам забележителностите 32. to set one's sights on прен. имам/избирам си за цел 33. to take a sight прицелвам се, визирам 34. what a sight you are! виж се на какво приличаш/какво си плашило! she does look a sight! цяло плашило/карикатура e 35. близо съм (of до) 36. воен. мерник, визир 37. воен. прицел 38. воен. снабдявам (пушка и пр.) с прицелни приспособления 39. гледка 40. гледна точка, преценка 41. наблюдавам (звезда и пр.) с телескоп 42. нясочвам (оръжие), визирам, прицелвам се 43. поглед, обсег на погледа, зрително поле 44. рl забележителности, природни красоти, туристически обекти 45. разг. много, куп, безброй 46. разг. смешна гледка, посмешище
* * *
sight [sait] I. n 1. зрение; to have short (near) \sight късоглед съм; to lose o.'s \sight ослепявам; загубвам зрението си; 2. поглед, обсег на погледа; to catch (gain, get, have) \sight of съзирам, зървам, забелязвам, виждам; to lose \sight of изпускам от очи, изгубвам от погледа; прен. загубвам дирите на, нямам новини от; забравям, не вземам пред вид; at the \sight of us he ran away като ни видя, той избяга; at first \sight на пръв поглед; love at first \sight любов от пръв поглед; in (within) \sight видим; to be (with)in \sight виждам се; прен. близо съм до; предстоящ съм; to come in(to) \sight появявам се; it happened in my \sight това стана пред очите ми (пред мен самия, в мое присъствие); out of \sight невидим, скрит от погледа; разг., ам. недостъпен (за цена); out of \sight, out of mind далече от очите, далече от сърцето; out of my \sight! да ми се махаш от очите! вън! да те няма! payable at \sight търг. платима при представяне (за полица); to play (translate) at \sight свиря (превеждам) на прима виста; to know s.o. by \sight зная някого (без да сме се запознавали); I hate the very \sight of him не мога да го понасям (гледам, търпя); to have (s.th.) in o.'s \sights стремя се към, домогвам се до; на крачка съм от постигането на нещо; to buy s.th. \sight unseen купувам нещо, без да съм го видял; 3. гледна точка; виждане, преценка; in my \sight според мен, по моему, в моите очи, по моя преценка; to find favour in s.o.'s \sight ползвам се от нечие благоразположение; 4. гледка; pl забележителности, природни красоти; a \sight for sore eyes гледка, която радва очите, приятен изглед; to make a \sight of o.s. ставам за посмешище; 5. прицелно приспособление, мерник; визьор; to keep o.'s \sights low задоволявам се с малко, нямам високи изисквания; to raise o.'s \sights повишавам изискванията си; to set o.'s \sights on s.th. поставям си за цел да направя нещо; 6. воен. прицелване, насочване (на пушка); line of \sight линия на прицелване; 7. мерник (и back-\sight), мушка (и fore-\sight), визьор; 8. разг. извънредно много, безброй, куп; a \sight of money луди пари; a long \sight better далеч по-добре; къде-къде по-добре! not by a long \sight далече не; никак; II. v 1. виждам, забелязвам, съзирам; 2. наблюдавам (звезда и пр.); 3. насочвам (оръдие); 4. снабдявам (пушка и под.) с прицелни приспособления; 5. прицелвам се в; нагласявам (визьор).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Sight — (s[imac]t), n. [OE. sight, si[thorn]t, siht, AS. siht, gesiht, gesih[eth], gesieh[eth], gesyh[eth]; akin to D. gezicht, G. sicht, gesicht, Dan. sigte, Sw. sigt, from the root of E. see. See {See}, v. t.] 1. The act of seeing; perception of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sight — ► NOUN 1) the faculty or power of seeing. 2) the action or fact of seeing someone or something. 3) the area or distance within which someone can see or something can be seen. 4) a thing that one sees or that can be seen. 5) (sights) places of… …   English terms dictionary

 • sight — [sīt] n. [ME siht < OE (ge)siht < base of seon, to SEE1] 1. a) something seen; view b) a remarkable or spectacular view; spectacle c) a thing worth seeing usually used in pl. [the sights of the city] …   English World dictionary

 • sight — [saɪt] noun 1. at sight BANKING FINANCE words written on a bill of exchange or promissory note to show that it must be paid as soon as it is shown to the acceptor …   Financial and business terms

 • Sight — Sight, v. t. [imp. & p. p. {Sighted}; p. pr. & vb. n. {Sighting}.] 1. To get sight of; to see; as, to sight land; to sight a wreck. Kane. [1913 Webster] 2. To look at through a sight; to see accurately; as, to sight an object, as a star. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sight — may refer to one of the following: *Visual perception *Sight (device), used to assist aim by guiding the eye *Sight (Keller Williams video), a 2005 Concert DVD by Keller Williams *Sight, a first person shooter video game created by FPS CreatorIn… …   Wikipedia

 • sight|ed — «SY tihd», adjective, noun. –adj. 1. having sight or vision. 2. having a sight or sights, as a firearm. –n. a person who has sight or vision. sighted, combining form. having sight: »Dimsighted = having dim sight …   Useful english dictionary

 • sight — adj: payable on presentation see also sight draft at draft Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • sight — (n.) O.E. gesiht, gesihð thing seen, from P.Gmc. *sekh(w) (Cf. Dan. sigte, Swed. sigt, M.Du. sicht, Du. zicht, O.H.G. siht, Ger. Sicht, Gesicht), stem of O.E. seon (see SEE (Cf. see) (v.)). Meaning …   Etymology dictionary

 • sight — [n1] ability to perceive with eyes afterimage, appearance, apperception, apprehension, eye, eyes, eyeshot, eyesight, field of vision, ken, perception, range of vision, seeing, view, viewing, visibility, vision; concept 629 Ant. blindness sight… …   New thesaurus

 • Sight — Sight, v. i. (Mil.) To take aim by a sight. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”